.

'))
get

بسمه تعالی

درتاریخ96/8/16پنجمین جلسه کارگاهی منبع یابی برگزارشد.

درابتدای این جلسه خانم عبدالله پورطبق روال جلسات قبل به ارزیابی طلاب پرداختندوسپس درادامه به بیان مسائلی همچون معرفی کتبی که درنهج البلاغه امده است مثل معجم الفاظ نهج البلاغهفمهجم المفهرس نهج البلاغه،فرهنگ اصطلاحات نهج البلاغه و….وکتاب هایی همچون فرهنگ اعراب قرآن جهت پیداکردن واژه های قرآن وهمچنین طریقه ی جستجوی منابع دراینترنت مانندطریقه ی جستجوی مطلب درکتاب می باشدبااین تفاوت که اول بایدپایگاه موردنظررادراینترنت جستجوکردوبعدبه انتخاب کتابموردنظرپرداخت وهمچنین به معرفی سایت جهانی مانند اسی-ال سی وجستجوگرهایی مانندگوگل .یاهووجستجوگرهای دیگروپایگاههایی مانندقران کریم شبکه اهل بیت وشبکات دیگرپرداخته شد.

 

    

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: اخبار پژوهشی
   دوشنبه 29 آبان 1396نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: اخبار عمومی
   چهارشنبه 24 آبان 1396نظر دهید »

بسمه تعالی 

درتاریخ96/8/7چهارمین جلسه کارگاهیACDLویژه طلاب پایه های اول ودوم وسوم برگزارشد. دراین جلسه استادمربوطه سرکارخانم عبدالله پورضمن ارزیابی ازمطالب پیشین وپاسخگویی طلاب به بیان واموزش مباحثی ازجمله ویرایش متن درWORDپرداختندکه براساس آن ابتدا تنظیمات کلی متن نظیرفونت،اندازه وسانت های رعایت شده راآموزش دادندودرنهایت نیزضمن ارزیابی دوباره طلاب ازمطالب اموزشی گفته شده جلسه رابه پایان رساندند.

 

               

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: اخبار پژوهشی
   سه شنبه 16 آبان 1396نظر دهید »

بسمه تعالی

درتاریخ96/8/7طلاب پایه های چهارم وپنجم مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س)گله داربه بازدیدازکتابخانه عمومی الغدیررفته وازمنابع این کتابخانه دیدن کردند.

این بازدیدکه به پیشنهادخودطلاب واستقبال معاونت پژوهش مدرسه بوده وبه هدف آشنایی طلاب بامنابع جدیدکتابخانه صورت گرفت،اساعت به طول انجامیدوطلاب ضمن بازدیدازمنابع کتابخانه وبه امانت گرفتن تعدادی ازمنابع جهت استفاده،مدت زمانی نیزدرسالن این کتابخانه به مطالعه پرداختندودرنهایت ضمن تشکروقدردانی ازمسئول محترم کتابخانه جناب اقای علوی به مدرسه بازگشتند.

 

       

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: اخبار پژوهشی
   سه شنبه 16 آبان 1396نظر دهید »

بسمه تعالی

درتاریخ96/8/9دومین جلسه کارگاهی طرحنامه نویسی باحضورطلاب پایه 5 برگزارشد.

که دراین جلسه خانم عباسی به ادامه جلسه پیشین پرداخته ومباحثی همچون مرحله سوم نگارش تحقیق که همان نگارش طرح تفصیلی است رابیان فرمودند. طرح تحقیق که به آن طرح تفصیلی نیز گفته می شود یکی از ارکان اساسی واصلی تحقیق پایانی به حساب می آید و شامل ده گام است که محقق قبل از آن که به انجام تحقیق مبادرت ورزد ، بایستی به کمک استاد راهنما این قسمت را تهیه و تنظیم نماید. طرح تحقیق در واقع نقشه و راهنمای تحقیق است. زیرا سایر بخش ها و فصول تحقیق بر اساس آن شکل می گیرند. هر اندازه که طرح تحقیق به درستی و بر اساس اصول علمی تبیین و ترسیم شود ، ساختار تحقیق از انسجام و نظم منطقی بیشتری برخوردار می شود .

ایشان همچنین گام های ده گانه موجوددرطرح تفصیلی رابرشمردندکه عبارتنداز: 1-تعریف و تبیین موضوع در شناسایی و بیان مسأله تحقیق، پژوهشگر سعی دارد شواهد دال بر وجود مسئله را بیان کند. به عبارتی زمینه ای را تصویر می کندکه درآن مسأله موردنظر رخ داده است. در این مرحله ویژگی های مسأله، گستردگی و علل احتمالی بروز آن نیز مطرح می شود. محقق بایستی مسأله خودراتوضیح داده وحدومرزآن را بیان کند. به عبارت دیگر محقق به دنبال مشخص کردن حدود موضوع است.

2-اهمیت و ضرورت تحقیق زمانی که محقق موضوعی را برای تحقیق انتخاب می کندبه ارزش کارواقف است وبه همان نسبت هم انگیزه های بیشتری برای انجام آن در خود می یابد . محقق بایدارزش های اساسی تحقیق رابه دیگران منتقل کند. دراین قسمت محقق برپایه دیدگاه خودبیان می کندکه اهمیت این موضوع تاچه حد است. چرا چنین موضوعی را برای تحقیق انتخاب کرده است؟ انگیزه و علت انتخاب موضوع در اینجا چیست؟ ارتباط موضوع تحقیق را با دیگر پدیدههای همسوتوضیح داده میشود.

3-اهداف و فوائد تحقیق محقق باید بیان کند که هدف از انجام چنین طرح و تحقیقی چیست. هر هدف کلی دارای اهداف جزئی تری است. همچنین بایدتوضیح داده شودکه ازاین تحقیق چه کسانی یا چه سازمانهایی سودمیبرند.

4-پیشینه موضوع تحقیق پیشینه موضوع در دو قسمت تبیین می شود. اول پیشینه خود مسأله باید بررسی شود که آیا در این خصوص تحقیقی صورت گرفته است یا خیر، تا از موازی کاری و پژوهشهای تکراری جلوگیری شود. دوم پیشینه منابع : محقق بایستی پس از مطالعه و کنکاش و با توجه به موضوع تحقیق خود تعدادی از منابع دست اول و منابع معتبر علمی و پژوهشی مربوط به موضوع خود را با آدرس کامل ذکر کرده وضمن ارائه گزارشی کوتاه از آنها، وجه تشابه یا تفاوت پژوهش خود را با آنهابیان کندتاتحقیقات تکراری نشده ودرراستای کمیلیک موضوع باشند.

5-سوالات تحقیق سوالات تحقیق بر دو نوع است؛ *سوال اصلی: در واقع دغدغه اصلی پژوهشگر است که تصمیم به انجام پژوهش درآن زمینه گرفته است و معمولا از عنوان تحقیق گرفته میشود. سوال اصلی معمولایک سوال بیشتر نیست. نکته مهم: سوال باید به گونه ای طرح شود که جواب آن کلمه بله و یاخیر نباشد.

مثال: در تحقیق پایانی با عنوان «نقش آموزه مهدویت در انقلاب اسلامی ایران»سوال اصلی : آموزه مهدویت چه تأثیر و جایگاهی در انقلاب اسلامی ایران داشته است؟ مثال نادرست: آیا مهدویت در انقلاب اسلامی ایران نقش داشته است؟ سوالات فرعی: سوالات فرعی برای تبیین و تکمیل و در راستای پاسخ به سوال اصلی طرح میشوند و در واقع فصل های تحقیق پایانی را تشکیل میدهند. یعنی هر فصل تحقیق پایانی پاسخ در به یک سوال فرعی نگاشته میشود. تعدادسوالات فرعی بستگی به نوع تحقیق دارد. ایشان سپس ادامه بحث رابه جلسه بعد موکول کردند.

 

           

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: اخبار پژوهشی
   سه شنبه 16 آبان 1396نظر دهید »

بسمه تعالی

درتاریخ96/8/9اولین جلسه کارگاهی فیش نویسی ویژه طلاب پایه دوم باحضورسرکارخانم عباسی برگزارشد. خانم رضایی معاون پژوهش مدرسه بیان داشتندکهکاین کارگاه ازبرنامه ساعات پژوهشی وده وحضورهمه طلاب پایه 2دراین کارگاه الزامیست ضمن اینکه این کارگاه به هدف آشنایی طلاب بافیش نویسی ومباحث مربوط به ان برگزارمی شود. دراین جلسه خانم عباسی به بیان مباحثی ازجمله تعریف فیش ومشخصات آن، در5/12سانتی متراست.

هرفیش ازسه قسمت تشکیل می شودکه عبارتنداز:7/5فیش کلمه ای فرانسوی به معنای برگه های مقوایی 1-عنوان یاموضوع فیش که این عنوان باخطوط برجسته متفاوت بامتن،نوشته

می شود.موضوع هم بردوقسمت است :اصلی وفرعی. عنوان یاموضوع فیش بربالای گوشه سمت راست فیش نوشته می شود. 2-متن فیش:که همان نکته ومطلب مستقلی است که درباره ی موضوعتحقیق نوشته می شود.اگرمطلبی دریک فیش نگنجد،ادامه آن رادربرگه ی دیگری باهمان عنوان می نویسیم وعلاوه برشماره گذاری برگه درانتهای متن فیش،نشانه ارجاع می گذاریم وباگذاشتن شماره صفحه برگه بعدی ادامه داشتن متن فیش رامشخص می کنیم یاجمله “ادامه دارد"رامی نویسیم.

 

         

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: اخبار پژوهشی
   سه شنبه 16 آبان 1396نظر دهید »

بسمه تعالی

درتاریخ 96/8/9چهارمین جلسه کارگاهی منبع یابی به هدف اشنایی طلاب باجستجوی منابع برگزارشد. دراین جلسه خانم عبدالله پورپس ازارزشیابی طلاب به بیان مطالبی ازقبیل:نحوه یافتن مطلب درنهج البلاغه به ان نحوکه موضوع خودرافهرست نهج البلاغه جستجوکندوهمچنین می تواندشرح آن مطالب نیزاضافه کندودیگراینکه جستجوی مطلب درتفسیرنمونه به ان نحوکه درقسمت فهرست موضوعی می توانندجستجوکنند ودرجلدهای مختلف تفسیرمطلب موردنظرخودراپیداکنندوزمانی که آیه موردنظرخودراپیداکنند،وزمانی که آیه موردنظرپیداکردندوازتفاسیرمختلف هم استفاده کنند.

 

       

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: اخبار پژوهشی
   سه شنبه 16 آبان 1396نظر دهید »

بسمه تعالی

درتاریخ96/8/7نمایشگاهی ازتحقیقات پایانی جدیدطلاب باموضوعات مختلف فرهنگی،اخلاقی،تفسیری و……درکتابخانه حوزه برگزارشد.

معاونت پژوهش مدرسه خانم رضایی بیان داشتندکه کاین نمایشگاه به پیشنهادخودمعاونت وباهمکاری طلاب وبه هدف اشنایی طلاب باتحقیقات پایانی جدیدواستفاده انان ازاین منابع برگزارشدکه طلاببه مدت 20دقیق ازاین نمایشگاه بازدیدکردندونهایت استفاده خودراازاین منابع بردند.

 

     

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: اخبار پژوهشی
   سه شنبه 16 آبان 1396نظر دهید »

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 28

 << < آذر 1396 > >>
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو
آذر 1396
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
مطالب پربازدید
  • قراردادن فایل در وبلاگ
  • حلول ربیع الاول
  • چی شد طلبه شدم
اخبار روز
کد احادیث موضوعی

کد ِبزرگ شدَنِ تَصآویر

 
فراخوان چی شد طلبه شدم